top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA


Pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 

 

Lūdzam izlasīt šo Privātuma politiku, kļūstot par mūsu Klientu vai pirms mūsu interneta veikala vietnes www.kubeks.lv izmantošanas, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.
Mēs izprotam personas datu aizsardzības nozīmi, tāpēc cienām un aizsargājam jūsu privātumu un personas datus. 
Privātuma politika attiecas uz personas datiem, kurus Jūs, kā mūsu Klients, brīvprātīgi sniedzat SIA KUBEKS, kā arī visiem datiem, kurus SIA KUBEKS iegūst sadarbības rezultātā. 


1. PERSONAS DATI
Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.


2. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA 
Jūsu personas datu apstrādes: 
Pārzinis: SIA KUBEKS, 
Reģistrācijas Nr. 40003678348; 
Juridiskā adrese: Rīga, Mūkusalas iela 72M, LV-1004, 
Elektroniskā pasta adrese: kubeks@kubeks.lv.

Izmantojot šo kontaktinformāciju, ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo Politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam, ar mums sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi kubeks@kubeks.lv


3. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN TIESISKAIS PAMATS
SIA KUBEKS veic personas datu apstrādi tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, lai realizētu SIA KUBEKS leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), lai izpildītu uzņemtās līgumsaistības, nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, pirkumu/pasūtījumu apstrādi, maksājumu pieņemšanu, izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī aizsargātu SIA KUBEKS likumiskās intereses. 
SIA KUBEKS var apstrādāt Jūsu personas datus ar mērķi sniegt Jums aktuālu informāciju (vai aktivitātēs mārketinga jomā). Informacija tiek nosūtīta tiem personām, kuras ir brīvprātīgi piekritušas saņemt SIA KUBEKS aktuālu informāciju. Informācija par atteikšanos no paziņojumu saņemšanas ir norādīta e-pastā. Atteikties no informātivu paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: kubeks@kubeks.lv


4. PERSONAS DATU VĀKŠANA
Mēs varam vākt informāciju (Jūsu personas datus), ko jūs brīvprātīgi sniedzat mums, kādām no šiem nolūkiem:

 • lai atbildētu uz jūsu informācijas pieprasījumiem;

 • lai sniegtu jūsu pieprasīto Pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu jums iegādātās preces;

 • lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības;

 • Preču piegāde. Ja klients vēlas saņemt preces piegādes pakalpojumu, mēs šim nolūkam lūdzam norādīt klienta vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un tālruņa numuru. Ja mēs izvēlamies piegādāt preci, izmantojot trešās personas pakalpojumus, mēs šos datus nododam pakalpojuma sniedzējam.

 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā;

 • ja iesniedzat mums kādus dokumentus, e-vēstules, zvaniet mums u.tml.;

 • ja izmantojat sīkdatnes (cookies);

 • citā veidā, ievērojot personas datu apstrādes tiesiskos pamatus.

Savāktie personas dati var ietvert sekojošus datus:

 • vārds, uzvārds;

 • kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs), korporatīvajiem klientiem – uzņēmuma rekvizīti, piegādes adrese;

 • darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.);

 • jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

5. PERSONAS DATU IZPAUŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM
SIA KUBEKS veic atbilstošus datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kam nav attiecīga tiesiskā pamata tos apstrādāt. 
Jūsu personas dati var tikt nodoti:

 • mūsu darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;

 • Valsts iestādēm pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

    SIA KUBEKS likumīgo interešu aizsardzībai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi mūsu likumīgās intereses.
Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu IT izstrādātāji un uzturētāji; transporta pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti.


6. PERSONAS DATU NODOŠANA 
SIA KUBEKS nenodod Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai EEZ (uz trešajām valstīm).


7. SĪKDATNES
Mēs varam izmantot sīkdatnes (cookies) mūsu interneta veikala vietnē un mājas lapā www.kubeks.lv. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas pazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs. Sīkdatnes tiek lietotas, lai paaugstinātu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu. Tāpat mēs varam izmantot sīkdatnes un citas tamlīdzīgas metodes statistikas nolūkos, lai apkopotu anonīmu, statistiku attiecībā, piemēram, uz tīmekļa izmantošanu, kas ļauj mums saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni, un uzlabot lietotāju pieredzi.
Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai tas neatļautu sīkdatņu izmantošanu, ierobežotu to izmantošanu vai izdzēstu sīkdatnes no pārlūka. Taču sīkdatnes ir būtiskas, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību, tāpēc sīkdatņu izmantošana var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Papildu informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldības vai izdzēšanas iespējām varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/ .


8. PERSONAS DATU GLABĀŠANA
Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības (grāmatvedības dokumenti, rēķini, līgumi), ievērojot SIA KUBEKS leģitīmās intereses, vai kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei. Kad izbeidzas augstāk minētie apstākļi, personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.


9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
SIA KUBEKS nodrošina savākto personas datu aizsardzību, piemērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, labošanu vai iznīcināšanu.  Mēs cenšamies izmantot visus aizsardzības pasākumus, kas ir saprātīgi pamatoti mūsu finansiālajām un organizatoriskajām iespējām, kā arī tehnikas attīstībai, tomēr Jums jāņem vērā, ka neviena drošības sistēma nevar garantēt pilnīgi visu personas datu drošības pārkāpumu novēršanu.


10. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATIEM
Jūs esat atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi un precīzi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Jums ir pienākums nekavējoties paziņot SIA KUBEKS par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
SIA KUBEKS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Jums vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

 • piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi;

 • pieprasīt labot nepareizus vai neprecīzus  personas datus;

 • dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

 • atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

 • ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus.

Saņemot Jūs rakstisku pieprasījumu, mēs pārbaudīsim Jūs identitāti, izvērtēsim pieprasījumu un atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Mēs izpildīsim Jūsu pieprasījumu attiecībā uz datu labošanu un dzēšanu, ja tas ir atļauts ar likumu, neietekmē SIA KUBEKS komercdarbību, vai saistību izpildi.
Lūdzu sūtīt pieprasījumu attiecībā uz Jūs tiesību īstenošanu personas datu aizsardzības jautājumos, kādā no veidiem:
rakstiska iesnieguma veidā uz SIA “SIA KUBEKS” adresi : Rīga, Mūkusalas iela 72M, LV-1004;
rakstot uz elektroniskā pasta adresi kubeks@kubeks.lv un parakstot Jūs pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu.
Ja uzskatāt, ka veids, kā mēs strādājam ar Jūsu personas datiem, ir neatbilstošs, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.


11. POLITIKAS IZMAIŅAS
Mēs paturam tiesības pārskatīt un veikt izmaiņas šajā Politikā. Informācija par veiktajām izmaiņām tiks norādīta mūsu mājas lapā www.kubeks.lv, kur būs pieejama arī aktuālā Politikas versija.

 

bottom of page